یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
محل برگزاری

محل برگزاری : تهران، حکیمیه، بلوار شهید عباسپور (بهار)، پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور دانشگاه شهید بهشتی

 

location on google map