یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
تاریخ های مهم

 

 

مهلت ارسال مقالات »                          1397/12/15

مهلت ارسال محتوای ارائه کارگاه »         1397/12/15

مهلت درخواست غرفه در نمایشگاه »       1397/12/15

مهلت ثبت نام در کنفرانس و کارگاه »       1398/01/30