یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
کمیته علمی

دبیر کمیته دکتر محمد تقی عاملی استاد دانشکده برق دانشگاه شهید بهشتی

 

نام و نام خانوادگی دانشگاه   نام و نام خانوادگی دانشگاه   نام و نام خانوادگی دانشگاه/سازمان
دکتر محمدتقی عاملی شهید بهشتی   دکتر عسل حسینی منزه  شهید بهشتی    Prof. Saied Moslehpour Electrical and Computer Engineering, Hartford   University, USA
دکتر محمدرضا اقاابراهیمی بیرجند   دکتر پویان هاشمی طاری  شهید بهشتی    Dr. Meysam Qadrdan School of Engineering Cardiff  University, UK
دکتر مجید زندی شهید بهشتی   دکتر مجید یادآورنیک‌روش شهید بهشتی   Dr. Miadreza Shafieekhah School of Technology and Innovations, University of Vaasa, Finland
دکتر ابوالفضل واحدی  علم و صنعت    دکتر داوود عرب خابوری علم و صنعت    Prof. Benjamin Remy University of Lorraine, France
دکتر میر‌فرید قادری تهران    دکترمحمدحسین جاویدی  فردوسی   Prof. Serge Pierfederici University of Lorraine, France
دکتر شاهرخ فرهنگی  تهران    دکتر محمدصادق قاضی زاده   شهید بهشتی/ پژوهشگاه نیرو    Prof. Noureddine Takorabet University of Lorraine, France
دکتر جواد فیض تهران   دکتر محسن پارسا مقدم  تربیت مدرس    Prof. thierry Boileau University of Lorraine, France
دکتر رقیه گوگساز قوچانی  شهید بهشتی   دکترسیدمسعود مقدس تفرشی گیلان   Prof. Dienel Luidiger  Technical University of Berlin, Germany
دکتر ایمان خزایی شهید بهشتی          Dr. Seied Nasseri   Technical University of Berlin, Germany
دکتر نگار نباتیان  شهید بهشتی          Prof. Hanitsch Rolf   Technical University of Berlin, Germany
دکترسیدهاشم اورعی
شریف         Dr. Mousa Marzban Northhumbria   University,   Newcastle, UK
دکتر غلامرضا وثوقی شریف         Prof. Mohammadreza Hesamzadeh Royal Institute of   Technology   (KTH), Sweden
دکتر علی جهانگیری شهید بهشتی         Dr. Meysam Nourani Geological Survey of   Denmark and   Greenland
دکتر حیدرعلی طالبی امیرکبیر         Dr. Narjes Jafariesfad Norwegian University of Science and Technology, Norwege 
دکتر مهدی احسانیان خواجه نصیر/ پژوهشگاه نیرو         Prof. M.Mohamadou Abdou Tankari
University Paris-Est créteil,France
دکتر گئورگ قره پتیان امیرکبیر/ پژوهشگاه نیرو         Prof. Jean Philippe Martin
University of Lorraine, France
دکترحمید پوررضا فردوسی         Prof. Gael Maranzana
University of Lorraine, Franc
دکتر بهزاد میرزائیان
اصفهان         Prof. Pascal Boulet FST/LEMTA,University of Lorraine, France
دکتر سیدمحمدصادق زاده  شاهد / ساتبا         Prof.Fabrice Lemoine University of Lorraine, France
 دکتر یزدی زاده  شهیدبهشتی/ مپنا         Prof. Babak Nahidmobarakeh University of Lorraine, France
دکتر محمد ساتکین شهیدمدنی         Prof. Farid meiboditabar University of Lorraine, Franc
دکترامیردودابی نژاد
ساتبا         prof. Bruno Douine University of Lorraine, Franc
دکتر مصطفی رجبی مشهدی  صنعتی سجاد/ شرکت توانیر         Dr. Ahmaed Bilal Awan Majmaah University,Saudi Arabia
دکتر رضا قادری  شهید بهشتی         Prof. Davat Bernard University of Lorraine, France
دکتر عباس علی آبادی  گروه صنعتی مپنا         Prof. Brayima Dakyo  Université Le Havre Normandie, France
دکتر هومان لیاقتی  شهید بهشتی         Dr. Alireza Payman  Université Le Havre Normandie, France
            Dr. Ehsan Jamshidpour ECAM Strasbourg-Europe, France
            Prof. Alireza Bakhshai Queen's University, Canada