کمیته علمی 3

دبیر کمیته دکتر محمد تقی عاملی استاد دانشکده برق دانشگاه شهید بهشتی

 

 

نام و نام خانوادگی دانشگاه   نام و نام خانوادگی دانشگاه   نام و نام خانوادگی دانشگاه/سازمان
دکتر محمدتقی عاملی شهید بهشتی   دکتر عسل حسینی منزه  شهید بهشتی    Prof. Saied Moslehpour Electrical and Computer Engineering, Hartford   University, USA
دکتر محمدرضا اقاابراهیمی بیرجند   دکتر پویان هاشمی طاری  شهید بهشتی    Dr. Meysam Qadrdan School of Engineering Cardiff  University, UK
دکتر مجید زندی شهید بهشتی   دکتر مجید یادآورنیک‌روش شهید بهشتی   Dr. Miadreza Shafieekhah School of Technology and Innovations, University of Vaasa, Finland
دکتر ابوالفضل واحدی  علم و صنعت    دکتر داوود عرب خابوری علم و صنعت    Prof. Benjamin Remy University of Lorraine, France
دکتر میر‌فرید قادری تهران    دکترمحمدحسین جاویدی  فردوسی   Prof. Serge Pierfederici University of Lorraine, France
دکتر شاهرخ فرهنگی  تهران    دکتر محمدصادق قاضی زاده   شهید بهشتی/ پژوهشگاه نیرو    Prof. Noureddine Takorabet University of Lorraine, France
دکتر جواد فیض تهران   دکتر محسن پارسا مقدم  تربیت مدرس    Prof. thierry Boileau University of Lorraine, France
دکتر رقیه گوگساز قوچانی  شهید بهشتی   دکترسیدمسعود مقدس تفرشی گیلان   Prof. Dienel Luidiger  Technical University of Berlin, Germany
دکتر ایمان خزایی شهید بهشتی     دکتر شهریار بزرگمهری  پژوهشگاه نیرو   Dr. Seied Nasseri   Technical University of Berlin, Germany
دکتر نگار نباتیان  شهید بهشتی     دکتر عباس بحری پژوهشگاه نیرو    Prof. Hanitsch Rolf   Technical University of Berlin, Germany
دکترسیدهاشم اورعی
شریف    دکتر ابراهیم بابایی تبریز    Dr. Mousa Marzban Northhumbria   University,   Newcastle, UK
دکتر غلامرضا وثوقی شریف   دکتر محمود گلابچی   تهران    Prof. Mohammadreza Hesamzadeh Royal Institute of   Technology   (KTH), Sweden
دکتر علی جهانگیری شهید بهشتی    دکتر محمود رضا حقی فام توانیر    Dr. Meysam Nourani Geological Survey of   Denmark and   Greenland
دکتر حیدرعلی طالبی امیرکبیر    دکتر حمبد خالو زاده خواجه نصیر    Dr. Narjes Jafariesfad Norwegian University of Science and Technology, Norwege 
دکتر مهدی احسانیان خواجه نصیر/ پژوهشگاه نیرو    دکتر نصرالله گرانپایه خواجه نصیر    Prof. M.Mohamadou Abdou Tankari
University Paris-Est créteil,France
دکتر گئورگ قره پتیان امیرکبیر/ پژوهشگاه نیرو    دکتر سید مسعود برکاتی زاهدان    Prof. Jean Philippe Martin
University of Lorraine, France
دکترحمید پوررضا فردوسی    دکتر سعید توکلی زاهدان    Prof. Gael Maranzana
University of Lorraine, Franc
دکتر بهزاد میرزائیان
اصفهان    دکتر مهدی اخباری شاهد    Prof. Pascal Boulet FST/LEMTA,University of Lorraine, France
دکتر سیدمحمدصادق زاده  شاهد / ساتبا    مهندس محمدحسن متولی زاده مدیرعامل توانیر    Prof.Fabrice Lemoine University of Lorraine, France
دکتر محمد عجمی شهید مدنی    مهندس خلیل بهبهانی مپنا    Prof. Babak Nahidmobarakeh University of Lorraine, France
دکتر محمد ساتکین شهیدمدنی    دکتر زهرا نژاد بهرام شهرداری تهران    Prof. Farid meiboditabar University of Lorraine, Franc
دکترامیردودابی نژاد
ساتبا    دکتر بابک شکری شهید بهشتی    prof. Bruno Douine University of Lorraine, Franc
دکتر مصطفی رجبی مشهدی  صنعتی سجاد/ شرکت توانیر    دکتر علی رضا یزدی زاده  شهید بهشتی/ معاون مپنا    Dr. Ahmaed Bilal Awan Majmaah University,Saudi Arabia
دکتر رضا قادری  شهید بهشتی    دکتر سید سعید اله مرتضوی  شهید چمران اهواز   Prof. Davat Bernard University of Lorraine, France
دکتر عباس علی آبادی  مدیرعامل مپنا    دکتر محسن صنیعی شهید چمران اهواز    Prof. Brayima Dakyo  Université Le Havre Normandie, France
دکتر هومان لیاقتی  شهید بهشتی   دکتر احمد صابونچی  صنعتی اصفهان    Dr. Alireza Payman  Université Le Havre Normandie, France
 دکتر محمدعلی شمسی نژاد   بیرجند   دکترامیر دودابی نژاد مدیرعامل نیروگاه‌های حرارتی   Dr. Ehsan Jamshidpour ECAM Strasbourg-Europe, France
 دکتر محمد پازوکی  پژوهشگاه مواد   دکتر مجتبی شیوایی شاهرود   Prof. Alireza Bakhshai Queen's University, Canada
مهندس اسماعیل قادری فر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری   دکتر ایمان گروهی بیرجند   Dr. Mahdi Karbalaeizadeh Norwegian University of Science and Technology
 دکتر احمد خان بیگی  وزارت نفت   دکتر علی کیان جهاد کشاورزی   Dr. Matheepot Phattanasak King Mongkut's University of Technology North Bangkok
 دکتر رضا اردکانیان  معاونت برق وزارت نیرو    دکتر مریم فانی
 امیرکبیر   Dr. Wattana Kaewmanee  King Mongkut's University of Technology North Bangkok     
  دکتر حبیب رجبی مشهدی   فردوسی مشهد    دکتر محمدکبیری اصفهانی
 پژوهشگاه نیرو/شهیدبهشتی
  Dr. Phatiphat Thounthog King Mongkut's University of Technology North Bangkok  
            Prof. Nahid Mobarake University of Lorraine, France