پنجشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۷
کمیته علمی

دبیر کمیته دکتر محمد تقی عاملی استاد دانشکده برق دانشگاه شهید بهشتی

 

نام و نام خانوادگی دانشگاه   نام و نام خانوادگی دانشگاه   نام و نام خانوادگی دانشگاه/سازمان
دکتر محمدتقی عاملی شهید بهشتی   دکتر عسل حسینی منزه  شهید بهشتی    دکتر علی کیان  منابع طبیعی تهران
دکتر محمدرضا اقاابراهیمی بیرجند   دکتر پویان هاشمی طاری  شهید بهشتی    دکتر مصطفی رجبی مشهدی  صنعتی سجاد/ شرکت توانیر
دکتر مجید زندی شهید بهشتی   دکتر مجید یادآورنیک‌روش شهید بهشتی   دکتر سیدمحمدصادق زاده  شاهد / ساتبا
دکتر ابوالفضل واحدی  علم و صنعت    دکتر داوود عرب خابوری علم و صنعت    دکتر محمدصادق قاضی زاده   شهید بهشتی/ پژوهشگاه نیرو
دکتر میر‌فرید قادری تهران    دکتر مهدی اخباری  شاهد    دکتر عباس علی آبادی  گروه صنعتی مپنا
دکتر شاهرخ فرهنگی  تهران    دکتر مریم فانی امیرکبیر    دکتر محمد کبیری اصفهانی شهیدبهشتی/پژوهشگاه نیرو
دکتر جواد فیض تهران   دکتر محسن پارسا مقدم  تربیت مدرس    دکترمحمدحسین جاویدی دشت بیاض  فردوسی
دکتر رقیه گوگساز قوچانی  شهید بهشتی   دکتر هومان لیاقتی  شهید بهشتی   دکترحمید پوررضا  فردوسی
دکتر ایمان خزایی شهید بهشتی    دکتر رضا قادری  شهید بهشتی   دکتر بهزاد میرزائیان دهکردی  اصفهان
دکتر نگار نباتیان  شهید بهشتی    دکتر محمدعلی شمسی نژاد  بیرجند   دکترسیدمحسن موسوی  اصفهان
دکترسیدهاشم اورعی میرزمانی شریف   دکترسیدمسعود مقدس تفرشی گیلان   دکتر گئورگ قره پتیان امیرکبیر/ پژوهشگاه نیرو
دکتر غلامرضا وثوقی شریف   دکتر علی عجمی شهیدمدنی   دکتر افشین یوسف گمرکچی سازمان تحقیقات کشاورزی
دکتر مصطفی واحدی دهرایی بیرجند   دکترامیردودابی نژاد  ساتبا   دکتر علی جهاگیری شهید بهشتی
دکتر حیدرعلی طالبی امیرکبیر   دکتر محمد ساتکین شهیدمدنی   Prof. Serge Pierfederici University of Lorraine, France
دکتر کاظم وارثی
 سهند تبریز   دکتر جاماسب پیرکندی مالک اشتر    Prof. Noureddine Takorabet University of Lorraine, France