میزگرد شماره 4 کنفرانس

میزگرد دانشگاه سبز

رئیس پنل : دکتر محمد تقی نظر پور معاونت اداری، مالی  و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دکتری مهندسی معماری ، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

شرح سوابق