شنبه ۳ فروردین ۱۳۹۸
سالن‌های نمایشگاه

سالن فارابی  A

سالن سلف   B

سالن بید    C

سالن ویژه  VIP