یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
ساختار سازمانی
  •          دبیر
    •          کمیته برگزارکننده
    •          کمیته علمی
    •          هئیت داوران
  •          exxx
    •          اعضای کمیته اجرایی