دانشگاه‌های ووپرتال آلمان به حامیان کنفرانس پیوست
1397/12/19

نظر به اینکه برخی از اعضای کمیته علمی کنفرانس از اعضای هیات علمی دانشگاه آلمان می باشند. به کمک آنان دانشگاه‌های ووپرتال آلمان به حامیان کنفرانس پیوست و پوستر کنفرانس در کتابخانه آن دانشگاه در معرض دید دانشجویان و اساتید قرار گرفت.