اعلام نتایج ارزیابی مقالات
1397/11/01

کسانی که مقالات خود را تا 15 دی ماه ارسال نمودند، نتایج داوری مقالات آنها در بهمن ماه اعلام خواهد شد.

امتیاز مقاله ها برای دفاع از پایان نامه و موارد مشابه، قابل ارئه خواهد بود.